نیپل (مغزی فنریN.M.F)

09198706540نیپل ( مغزی فنری)

محصول جدید

این مدل تمام شده است

تولیدکننده

نظرات

سایر ویژگی‌ها

مدلفنری
طول8/5 سانت
جنساستیل
قطر خروجی1/2سانت
قطر1/5 سانت
قطر ورودی1/5 سانت